KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR OXIE GK

     Datum / tid:      22-06-09                 18.00

                     Plats :                Oxie GK Gamla klubbhuset

                       Årsredovisningen finns att ladda ner via hemsidan / om oss

21 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1 Fastställande av röstlängd för mötet.

2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3 Fastställande av föredragningslista.

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden

skall justera mötesprotokollet.

6 a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste

räkenskapsåret.

7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

verksamhets- och räkenskapsåret.

8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av

överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10 Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån,

verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och

räkenskapsåret.

11 Val av

a klubbens ordförande för en tid av (1) år;

b halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;

c 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid

av (1) år;

d (1) revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får

styrelsens ledamöter ej delta;

e (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses

till ordförande;

f ombud till GDF-möte.

12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13 Övriga frågor (information och diskussion).