Vi har tyvärr råkat ut för akut stopp i vårt avlopp,

VA-verket har trots spolbil inte lyckats lösa stoppet.

Vi tvingas stänga av allt vatten samt förbjuda användning av toaletterna.

Baja maja är beställd och kommer finnas tills vi lyckats få hit en grävskopa som lyckas hitta och åtgärda stoppet på vår 550 långa ledning nere vid 9:ans tee.

Med förhoppning om att det åtgärdas skyndsamt.

Bästa golfhälsningar

Styrelsen Oxie GK

Den 24 Juni (Midsommarafton) har vi en tävling på Oxie GK

Vi spelar 10 hål slaggolf för att inte hålla på för länge om folk skall göra annat den dagen.

Bo serverar Jansson samt smör bröd och ost. Lättöl ingår också.

Vi träffas Kl 09.00 och äter lite innan vi går ut. Troligtvis har vi Kanonstart.

Efter färdigt spel tar vi en kopp kaffe och har prisutdelning.

Du kan anmäla dig på listan I klubbhuset.

Anmälningsavgift är 150:-

Välkomna

     Datum / tid:      22-06-09                 18.00

                     Plats :                Oxie GK Gamla klubbhuset

                       Årsredovisningen finns att ladda ner via hemsidan / om oss

21 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1 Fastställande av röstlängd för mötet.

2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3 Fastställande av föredragningslista.

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden

skall justera mötesprotokollet.

6 a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste

räkenskapsåret.

7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

verksamhets- och räkenskapsåret.

8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av

överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10 Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån,

verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och

räkenskapsåret.

11 Val av

a klubbens ordförande för en tid av (1) år;

b halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;

c 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid

av (1) år;

d (1) revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får

styrelsens ledamöter ej delta;

e (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses

till ordförande;

f ombud till GDF-möte.

12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13 Övriga frågor (information och diskussion).


Öppettider i receptionen är onsdag- söndag 10-17 alla veckor hela sommaren.

Vi serverar kall dricka, kaffe, snacks och korv med bröd.

Nu är klubbstugan öppen för självbetjäning. Den kommer att öppnas och låsas på klocka.

Köper du ditt medlemskap för 2022 så bjuder vi på hösten.

Köp ditt medlemskap direkt via vår hemsida https://www.hylliekrokensgolf.se/medlemskap/

Köp ditt medlemskap  före 28 februari så får du 1 greenfeebiljett!!!

(Gäller ej medlemskapen: Junior medlem & Oxie 60+)